სამუშაო ჯგუფები

თემატური სამუშაო ჯგუფები

საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებით გააქტიურების მიზნით, კომისიის ფარგლებში შექმნილია თემატური სამუშაო ჯგუფები.

მოქალაქეობის არმქონეობის სამუშაო ჯგუფი

2011 წლის 25 თებერვალს, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში, შეიქმნა მოქალაქეობის არმქონეობის სამუშაო ჯგუფი, რომლის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა, საქართველოში მოქალაქეობის არმქონეობის შემცირებისა და პრევენციის მიზნით, სამართლებრივი მექანიზმების შემუშავება და კომისიისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენა. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას კოორდინაციას უწევს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო.

სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის სამუშაო ჯგუფი

დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის საკითხების უკეთესი კოორდინაციისა და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით, 2011 წლის 25 თებერვალს კომისიის ფარგლებში ჩამოყალიბდა სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც წარმოადგენს რეინტეგრაციის საკითხების განხილვის ერთგვარ, შიდასახელმწიფოებრივ პლატფორმას. სამუშაო ჯგუფის ძირითადი ამოცანაა საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა, კოორდინაცია და ამ მიმართულებით კომისიისთვის სათანადო წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება.

სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას კოორდინაციას უწევს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო.

მიგრაციის სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფი

მიგრაციის მიმართულებით, საქართველოს მიერ საერთაშორისო პროცესებში მონაწილეობის გააქტიურების კვალდაკვალ და მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის (მსსკ) შექმნასთან ერთად, დღის წესრიგში დადგა ქვეყნის მიგრაციის სტრატეგიის არსებობის საკითხი. აღნიშნული დოკუმენტის შემუშავების მიზნით, 2011 წლის 19 მაისს ჩამოყალიბდა მიგრაციის სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც კოორდინაციას უწევს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო.

სამუშაო ჯგუფმა საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად შეიმუშავა საქართველოს 2013–2015 წლების მიგრაციის სტრატეგია. იგი საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2013 წლის 15 მარტს N59 დადგენილებით. პარალელურად მიმდინარეობდა მუშაობა სტრატეგიის სამოქმედო გეგმაზეც, რომელიც მსსკ-მ დაამტკიცა 2013 წლის ივნისში.

2013-2015 წლების მიგრაციის სტრატეგიის ვადის ამოწურვის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა ახალი (2016-2020 წწ.) სტრატეგიის შემუშავების საკითხი რაც, თავის მხრივ, განსაზღვრული იყო ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმითაც. სტრატეგიის განახლებაზე მუშაობა დაიწყო 2014 წლის დეკემბერში. მსსკ-ს ყველა წევრ უწყებასთან ერთად მის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის, ეროვნული ბანკის და უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის წარმომადგენლები.

საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2015 წლის 14 დეკემბრის N662 დადგენილებით.

მიგრაციის ერთიანი ანალიტიკური სისტემის შექმნაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფი

მიგრაციის სფეროში სწორი პოლიტიკის დაგეგმვისა და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მიგრაციის მონაცემთა მოგროვებას და ჯეროვან ანალიზს.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიამ 2014 წლის 7 თებერვალს განავრცო მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემის შექმნაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფი და განუსაზღვრა სამოქმედო მიმართულებები. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას კოორდინაციას უწევს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო.

სამუშაო ჯგუფის მიერ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის - „მეტი მეტისთვის“ - ფარგლებში, პარტნიორ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად (მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD)) აქტიური თანამშრომლობით მიმდინარეობს მუშაობა სისტემის განვითარებაზე.

მიგრაციის რისკების ანალიზის სამუშაო ჯგუფი

რეგიონში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების გათვალისწინებით, მიგრაციის რისკების ანალიზის სისტემის შექმნა და განვითარება სახელმწიფოს ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

2015 წლის სექტემბერში, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის (მსსკ) ფარგლებში, შეიქმნა მიგრაციის რისკების ანალიზის სამუშაო ჯგუფი. მისი საქმიანობის მთავარი მიზანია მიგრაციასთან დაკავშირებული რისკების ანალიზის განხორციელება. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას კოორდინაციას უწევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

უცხოელთა ინტეგრაციის სამუშაო ჯგუფი

2016 წლის 25 მარტს, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში, შეიქმნა უცხოელთა ინტეგრაციის სამუშაო ჯგუფი. მისი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა საქართველოში ლეგალურად მცხოვრებ უცხოელთა ინტეგრაციის პოლიტიკის დახვეწა და განვითარება, ასევე, ამ მიმართულების ინსტიტუციონალიზაციის მიზნით, გამოკვეთილი საჭიროებების შესწავლა და შესაბამისი რეკომენდაციებისა თუ საკანონმდებლო წინადადებების მომზადება. სამუშაო ჯგუფს კოორდინაციას უწევს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

მიგრაცია და განვითარების სამუშაო ჯგუფი

2016 წლის 25 მარტს, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის ფარგლებში, შეიქმნა მიგრაციისა და განვითარების სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა მიგრაციის პოტენციალის გამოყენების ხელშეწყობა ქვეყნის განვითარებისთვის. ეს გულისხმობს დიასპორის საინვესტიციო პოტენციალის მობილიზებას, საზღვარგარეთ მყოფი ემიგრანტების და საქართველოში მცხოვრები იმიგრანტების ჩართულობას ქვეყნის განვითარების პროცესში, ასევე ცირკულარული მიგრაციის შესაძლებლობების განვითარებას. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის გაუქმების და მისი ფუნქციების საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ შეთავსების გამო, სამუშაო ჯგუფს ამჟამად დროებით თავმჯდომარეობს მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნო (იუსტიციის სამინისტრო) საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად.

კომისიის ფარგლებში მიგრაციისა და განვითარების სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბების აუცილებლობა განაპირობა საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიაში ამ მიმართულებით წარმოდგენილმა კომპლექსურმა ამოცანებმა, რომელთა განხორციელებაც მოითხოვს სათანადო უწყებათაშორის კოორდინაციას. აღსანიშნავია, რომ მიგრაცია და განვითარების მიმართულება პირველად აისახა ქვეყნის სტრატეგიულ დოკუმენტში და საერთაშორისო ორგანიზაციების მზარდ ინტერესთან ერთად, მის წარმატებით განხორციელებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისათვის.

სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადდა „დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფციის“ მიგრაციის ნაწილი, რომელშიც გამოკვეთილი იქნა მიგრაციული პროცესების, განვითარებისკენ მიმართვის პოტენციალი და შესაძლებლობები. საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფცია საქართველოს პარლამენტმა 2016 წლის 24 ივნისს დაამტკიცა.

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი