მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია შეიქმნა 2010 წლის 13 ოქტომბერს, საქართველოს მთავრობის N314-ე დადგენილების საფუძველზე. იგი არის მთავრობის სათათბირო ორგანო, რომელიც მსჯელობს და გადაწყვეტილებებს იღებს მიგრაციის მართვასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე. კომისიას, რომელიც აერთიანებს 12 სახელმწიფო უწყებას*, თავმჯდომარეობს იუსტიციის მინისტრი, ხოლო თანათავმჯდომარეა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე.

კომისია თავისი არსებობის მანძილზე იქცა მიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის მთავარ პლატფორმად და სხვადასხვა უწყებაში გადანაწილებული კომპეტენციების კოორდინირების ეფექტიან ინსტრუმენტად. ამ მიზნით, კომისიას ანალიტიკურსა და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას უწევს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში ევროკავშირის რეკომენდაციითა და მხარდაჭერით მოქმედი სამდივნო. კომისიის საქმიანობა დადებითად შეფასდა ევროპული თანამეგობრობისა და სფეროს წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ.

საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებით გააქტიურების მიზნით, კომისიის ფარგლებში ჩამოყალიბდა თემატური სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ – რეინტეგრაციის საკითხებზე, მიგრაციის სტრატეგიაზე, მოქალაქეობის არმქონეობის შემცირებაზე, მიგრაციის მონაცემთა ანალიტიკურ სისტემაზე,  მიგრაციის რისკების ანალიზზე, მიგრაცია და განვითარებაზე და უცხოელთა ინტეგრაციაზე.

ამავდროულად, დამატებითი ექსპერტიზით უზრუნველყოფისა და თანამშრომლობის ფორმატის განვითარების თვალსაზრისით, 2013 წელს კომისიაში საკონსულტაციო სტატუსი მიენიჭა მიგრაციის საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ კომისიის სამდივნოსთან, რამაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი თემატური გადაფარვების აღმოფხვრასა და არსებული რესურსების მიზნობრივ მართვას. თუკი ადრე ხშირი იყო მსგავსი ან ზუსტად ერთნაირი ღონისძიებების მქონე პროექტების ინიცირება, დღეს მიგრაციის სფეროში მიმდინარე პროექტების თემატიკა შეთანხმებულია ყველა უწყებასთან და სრულ თანხვედრაშია ქვეყნის საჭიროებებთან.

კომისიის წევრი სახელმწიფო უწყებები* (ანბანური თანმიმდევრობით)

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მის: 0102 ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. #52 ტელ: +995 322 200 220 ელფოსტა: pr@mes.gov.ge ვებგვერდი: www.mes.gov.ge რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მის: 0160 ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის ქ. #12 ტელ: +995 322 510 710 ელფოსტა: press@mrdi.gov.ge ვებგვერდი: www.mrdi.gov.ge
           სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური                                  მის: 0118 ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქ. #4 ელფოსტა: info@ssg.gov.ge ვებგვერდი: www.ssg.gov.ge საგარეო საქმეთა სამინისტრო მის: 0118 ქ. თბილისი, შ. ჩიტაძის ქ. #4 ტელ: +995 322 945 005 ელფოსტა: inform@mfa.gov.ge ვებგვერდი: www.mfa.gov.ge
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მის: 0134 ქ. თბილისი, ინგოროყვას ქ. #7 ტელ/ფაქსი: +995 322 932 867 ელფოსტა: office@eu-nato.gov.ge ვებგვერდი: www.eu-nato.gov.ge სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მის: 0180 ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ. #30 ტელ: +995 322 367 210, დამ. 110 ელფოსტა: info@geostat.ge ვებგვერდი: www.geostat.ge
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მის: 0108 ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. #12 ტელ:+995 322 991 111 ელფოსტა: ministry@economy.ge ვებგვერდი: www.economy.ge ფინანსთა სამინისტრო მის: 0114 ქ.თბილისი. გორგასლის ქ. #16 ტელ: +995 322 261 330 ელფოსტა: info@mof.ge ვებგვერდი: www.mof.gov.ge
იუსტიციის სამინისტრო მის: 0114 ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ. #24ა ტელ: +995 322 405 087 ელფოსტა: press-center@justice.gov.ge ვებგვერდი: www.justice.gov.ge შინაგან საქმეთა სამინისტრო მის: 0114 ქ.თბილისი, გ. გულუას ქ. #10 ტელ: +995 322 411 158 ელფოსტა: miapr@mia.gov.ge ვებგვერდი: www.police.ge
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო მის: 0177 ქ.თბილისი, თამარაშვილის ქ. #15ა ტელ:+995 322 311 598 ელფოსტა: info@mra.gov.ge ვებგვერდი: www.mra.gov.ge შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მის: 0119 ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. #144 ტელ: +995 322 510 012 ელფოსტა: info@moh.gov.ge ვებგვერდი: www.moh.gov.ge
 
 

საკონსულტაციო სტატუსის მქონე ორგანიზაციები

გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი მის: 0160 ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #2ა ტელ: +995 322 386 202 ელფოსტა: geotb@unhcr.org ვებგვერდი: www.unhcr.org

           სამოქალაქო განვითარების სააგენტო                         მის: 3700 ქ. რუსთავი, ფიროსმანის ქ. #9/1 ტელ: +995 341 258 824/+995 571 258 822 ელფოსტა: migrant_ge@hotmail.com; ვებგვერდი: www.migrant.ge

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება მის: 0105 ქ. თბილისი, გრიბოედოვის ქ. #31 ტელ: +995 322 201 800 ელფოსტა: migration-georgia@cimonline.de ვებგვერდი: http://migration-georgia.alumniportal.com/project-components/return-to-georgia.html ინოვაციების და რეფორმების ცენტრი მის: 0160 ქ. თბილისი, საბურთალოს ქ. #32 ტელ: +995 322 552 001/+995 322 552 002 ელფოსტა: info@irc.ge ვებგვერდი: www.irc.ge
ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში მის: 0102 ქ. თბილისი, ნინო ჩხეიძის ქ. #38 ტელ: +995 322 943 763/ +995 322 943 769 ელფოსტა: Delegation-Georgia@eeas.europa.eu ვებგვერდი: http://eeas.europa.eu/delegations/georgia

მიგრაციის ცენტრი მის: ქ. თბილისი, კორნელი კეკელიძის ქუჩა 10, 1 სადარბაზო, ბინა 13 ტელ: 2 22 01030 599 961 606 ელფოსტა: migrationcentergeorgia@gmail.com ფეისბუქის გვერდი:https://www.facebook.com/Migration-Center

მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი მის: 0102 ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. #6, პირველი სართული ტელ: +995 322 904 098 ელფოსტა: enigma@icmpd.org ვებგვერდი: www.enigmma.ge საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მის: 0102 ქ. თბილისი, ჯანსუღ კახიძის ქ. #15 ტელ: +995 322 936 101/ +995 322 952 353 ელფოსტა: gyla@gyla.ge ვებგვერდი: www.gyla.ge
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია მის: 0162 ქ. თბილისი, თენგიზ აბულაძის ქ. #19 ტელ: +995 322 252 216 ელფოსტა: iomtbilisi@iom.int ვებგვერდი: www.iom.ge, www.informedmigration.ge საქართველოს გაერო-ს ასოციაცია მის: 0171 ქ. თბილისი, დოლიძის ქ. #2 ტელ: +995 322 332 516/+995 322 335 216 ელფოსტა: una@una.ge ვებგვერდი: www.una.ge
   

 

 

ლეგალური ემიგრაციის გზამკვლევი

ლეგალური იმიგრაციის გზამკვლევი

მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი